Iniciant sessió a Sambori, acceptes les següents condicions:

Us informem que és requisit imprescindible per tal que puguis penjar fotografies de terceres persones i de menors que estigueu en possessió del seu corresponent consentiment per escrit. En cas contrari, es tractaria d’una vulneració del seu dret a l’honor, la seva intimitat i la seva pròpia imatge. Penjant les fotografies esteu confirmant que teniu el corresponent consentiment de totes les persones que hi apareixen. 

Acceptant aquestes condicions, confirmeu que la posada a disposició del blog de les imatges que esteu penjant com a docents, estan subjectes als seus drets d’autor corresponents i confirmeu, en el moment de penjar les fotografies, que teniu els drets d’imatge cedits per part d’aquelles persones que hi apareixen i que han consentit la publicació i difusió de les seves imatges (personalment o mitjançant els seus tutors legals, en cas que es tracti de menors d’edat) i que la seva publicació és únicament i exclusiva amb finalitats educatives i culturals en el marc del projecte Sambori.